Beoordelingscriteria boomwaarde

Bij de beoordeling van een kapaanvraag wordt gekeken naar aspecten die pleiten voor het behoud van de boom en voor het kappen van de boom. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt hiertussen een afweging gemaakt. Via de berekeningsmethode krijgen deze aspecten en belangen een puntenscore.

De score van de boomwaarde wordt verminderd met de score van de aspecten en belangen die aanleiding voor het kappen van de boom kunnen zijn (de overlastscore):

 • Als de boomwaarde 20 punten hoger ligt dan de overlastscore, dan wordt de vergunning geweigerd.
 • Bij een overlastscore van meer dan 20 punten boven de boomwaarde wordt de vergunning verleend.
 • Als op de boomwaarde en op de overlastscore meer dan 20 punten gescoord wordt, is een nadere (uitgebreide) afweging nodig. Er is dan sprake van een grote boomwaarde, maar ook ernstige overlast.
 • Als beide scores minder dan 20 punten bedragen is een nadere (beperkte) afweging nodig.
 • Is er volgens de scores niet of nauwelijks sprake van overlast, maar wel enige boomwaarde, dan wordt de vergunning geweigerd.
 • Is er volgens de scores enige overlast maar weinig of geen boomwaarde, dan wordt de vergunning verleend.

 

Natuur- en milieuwaarde

Hierbij gaat het in de eerste plaats de ecologische waarde van de boom (de waarde van de boom in relatie tot zijn omgeving). Het kan zijn dat de boom van groot belang is als rust- en/of verblijfplaats van beschermde diersoorten zoals vleermuizen of van belang is voor de vliegroute van deze diersoorten. Ook kan de boom onderdeel uitmaken van de biotoop van zeldzame dier- of plantensoorten. Vaak zal dan de Flora- en Faunawet dan ook van toepassing zijn en is velling dan ook op grond van deze regelgeving niet toegestaan.

Scores:

 • grote natuur- en milieuwaarde: 10 punten
 • beperkte natuur- en milieuwaarde: 5 punten
 • geringe natuur- en milieuwaarde: 0 punten

Beeldbepalende waarde /landschappelijke waarde of waarde van stads- of dorpsschoon

Hierbij gaat het om de visuele en esthetische waarde van de boom in relatie tot zijn omgeving (het belang van de boom voor het stads- of landschapsbeeld). De zichtbaarheid, vorm en omvang van de boom zijn van belang, maar ook de vraag of de boom deel uitmaakt van bijvoorbeeld een laan- of rijbeplanting die door de kap verstoord wordt. Ook kan meespelen dat er in de omgeving geen of weinig andere bomen staan . Tenslotte kan de 'dendrologische waarde' van de boom een rol spelen. Dit is de waarde die de boom heeft vanwege de zeldzame verschijning van de boomsoort.

Scores:

 • grote beeldbepalende waarde: 10 punten
 • beperkte beeldbepalende waarde: 5 punten
 • geringe beeldbepalende waarde: 0 punten

Groenstructuur

Een boom scoort hierop als deze deel uitmaakt van de hoofd- of nevenstructuur van het groen in de gemeente. Binnen de bebouwde kom gaat het hierbij om het groenstructuurplan en buiten de bebouwde kom om het landschapsontwikkelingsplan. Onder hoofdstructuur vallen bomen die deel uit maken van groenstructuren die een belangrijke rol spelen op stads- of wijkniveau. Onder nevenstructuur vallen bomen die deel uit maken van groenstructuren die een wezenlijke rol op straat- of buurtniveau spelen.

Scores:

 • maakt deel uit van hoofdstructuur: 10 punten
 • maakt deel uit van nevenstructuur: 5 punten
 • maakt geen deel uit van hoofd- of nevenstructuur: 0 punten

Cultuurhistorische waarde

Een boom is cultuurhistorisch waardevol als deze een rol speelt in de geschiedenis van zijn omgeving of is geplant volgens een bepaalde traditie of gebruik. Vaak gaat het hier om relatief oude bomen die bijna onlosmakelijk deel uitmaken van een monumentale omgeving en deze omgeving door hun (langdurige) aanwezigheid accentueren.

Scores:

 • grote cultuurhistorische waarde: 10 punten
 • beperkte cultuurhistorische waarde: 5 punten
 • geringe cultuurhistorische waarde: 0 punten

Leefbaarheidswaarde

Bomen kunnen van een groot belang zijn voor de leefbaarheid van een wijk of straat, niet alleen visueel maar ook door het aantrekken van vogels en het verbeteren van het milieu. Naarmate in een bebouwde omgeving minder groen voorkomt, neemt de leefbaarheidswaarde van de bomen in relatie tot de omgeving toe.

Scores:

 • grote leefbaarheidswaarde: 10 punten
 • beperkte leefbaarheidswaarde: 5 punten
 • geringe leefbaarheidswaarde: 0 punten

De puntenwaardering is een hulpmiddel en advies hoe om te gaan met vergunningsaanvragen. De uitslag is niet bindend en de aanvrager kan er geen rechten aan ontlenen. Wel is een goede motivering nodig als er afgeweken wordt van het advies.

 

Meer informatie

Wilt u het groenstructuurplan en/of het landschapsontwikkelingsplan inzien, neem dan contact op met de gemeente: