Bomen kappen

Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Bomen in de bebouwde kom

Voor het kappen van één of meer bomen in de bebouwde kom heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig op grond van de Bomenverordening .

U heeft geen vergunning nodig:

  • voor bomen in tuinen en op erven met een stamomtrek tot 100 cm (op 1.30 m hoogte).
  • voor het kappen van fijnsparren (kerstbomen), vruchtbomen en kweekgoed .

Bomen in het buitengebied

Voor het kappen van bomen in het buitengebied heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig op grond van de bestemmingsplanvoorschriften. Via www.ruimtelijkeplannen.nl  kunt u zien of voor een bepaalde locatie een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van bijvoorbeeld een houtsingel, houtwal of (gedeelte van) een bos.

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

  • bomen in tuinen en op erven,
  • kleine houtopstanden tot 10 are en
  • bomen in een rijbeplanting tot maximaal 20 bomen.

U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van bomen in tuinen en op erven met een stamomtrek tot 100 cm (op 1.30 m hoogte). Is dit echter erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen, dan moet u wel een vergunning aanvragen.

Kapmelding bij de provincie

Meestal moet u voor het kappen van bomen in het buitengebied ook een melding doen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland .

Aanvragen omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunningscheck geeft echter geen volledige zekerheid. U kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen met een medewerker van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (0543) 543 543.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen zijn:

  • 1 tot en met 10 bomen: € 42,75
  • 11 of meer bomen: € 69,75

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorschriften verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen u moet voldoen aan deze verplichting.

Bezwaar

Als de vergunning is verleend, moet u op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Zieke of dode bomen kappen

Als u zieke of dode bomen wilt kappen heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel het online formulier 'Meldingsformulier vellen van zieke of dode bomen invullen. Uiterlijk binnen 3 weken nadat de gemeente dit formulier heeft ontvangen, krijgt u bericht of u de bomen wel of niet mag kappen.

Ontheffing wet natuurbescherming aanvragen

De 'Wet natuurbescherming' beschermt bepaalde diersoorten en planten onder andere door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld steenuil, vleermuis, gierzwaluw, otter. Als u een activiteit uitvoert waarbij u deze wet overtreedt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

Verder geldt op grond van de 'Wet natuurbescherming' een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. Deze zorgplicht houdt in dat u geen werkzaamheden uitvoert die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, of dat u maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen.

Meer informatie hierover kunt vinden op de website van de Provincie.

Berekeningsmethode boomwaarde

De beslissing om een kapvergunning wel of niet te verlenen is vaak niet eenvoudig te nemen. De gemeentelijk boomdeskundige maakt via de berekeningsmethode boomwaarde een objectieve afweging tussen het belang van de aanvrager bij het kappen van een boom en het belang van behoud van de boom.