Rioolheffing

De rioolheffing wordt bepaald aan de hand van het waterverbruik. De gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd betaalt rioolheffing. De rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. Vitens weet immers wat het waterverbruik is en berekent de rioolheffing (verbruik x tarief per m³).

Er zijn ook percelen waarbij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer een object geen eigen watermeter heeft. In dit soort gevallen legt de gemeente de aanslag rioolheffing zelf op en incasseert deze ook zelf. De hoeveelheid ingenomen water wordt dan bepaald op het landelijk gemiddelde gebruik van 45 m³ per persoon.

Wanneer de rioolheffing meelift op de waternota loopt het belastingjaar van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daarop. In de andere gevallen is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel, zodat naast het afgevoerde afvalwater ook het hemelwater en grondwater op een goede wijze verwerkt kan worden..

De gemeente legt rioolheffing op aan de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte.

Wanneer betaalt u rioolheffing?

De rioolheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een object in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen, dan ontvangt u van Vitens een eindafrekening tot aan die datum. De rioolheffing wordt dan berekend over de periode dat u binnen de gemeente Winterswijk heeft gewoond.

Kosten per kubieke meter ingenomen water

  • 0-500 m³: € 2,72
  •  501-5.000 m³: € 2,68
  • 5.001-20.000 m³: € 2,63
  • 20.001 en meer: € 0,00