Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 25 juni 2020

Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie - definitief

Vergaderdatum: 25 juni 2020
Locatie:  kamer 0.28
Aanwezig: R. Brongers (voorzitter), R. Crols, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), M. Navis (secretaris), A.J. Hogeslag (agendalid), T. Brouwer
Afwezig: L. Keunen
Verslaglegging: secretaris
Email secr.: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. In tegenstelling tot hetgeen vorige vergadering is besproken is wethouder H.J. Tannemaat deze vergadering niet aanwezig. Hij zal de volgende vergadering aansluiten. Eventuele vragen mailen naar Marieke, dan worden ze op voorhand gemaild naar de wethouder.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Welkom mevrouw T. Brouwer. Mevrouw Brouwer wil graag haar zienswijze geven op de Beleidsvisie landschap en biodiversiteit.

3. Verslag en actielijst van de vergadering

20-02-2020
De input van W. Peletier is ontvangen en de nota is inmiddels behandeld. Dit punt is dan ook afgehandeld.
16-04-2020
De CIE stemt unaniem met de beleidsmemo Energietransitie en monumenten welke door J. Ras is verzonden.
De actielijst wordt doorgenomen.
De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 4 (HSF)
 • Actiepunt 5 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 12 (Woning Wamelinkweg 3)
 • Actiepunt 13 (Nadenken over logo/kenmerk ACH)

Overige actiepunten:

 • Actiepunt 6 (Beleidsnota Natuur en landschap): is over geadviseerd, actie punt vervalt.
 • Actiepunt 7 (Achterhoeks Canon): wordt behandeld tijdens de volgende vergadering van 10-09-2020
 • Actiepunt 8 (B&W nota actualisatie archeologiebeleid): brief is opgemaakt en verzonden, actie punt vervalt.
 • Actiepunt 9 (Concept rapportage A. Schweitzerlaan): brief is opgemaakt en verzonden, actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 10 (Conceptbeschrijving Wilhelminastraat 37, Winterswijk): is aangepast, Joyce mailt het nog naar de CIE, bij grote bezwaren reageren.
 • Actiepunt 11 (Opgave Centrum): gesprek is geweest, zie later dit verslag.
 • Actiepunt 14 (Uitkomsten oost-Gelre gesprekken Erfgoeddag): is gecommuniceerd, actiepunt vervalt.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

4.1 Ingekomen

 • Verkiezing Ruwe Diamanten ENT
 • Totaalbeleid wederopbouwplan Winterswijk
 • Subsidie Faro-nr 2 2020
 • Beleidsvisie Landschap en biodiversiteit ter inzage
 • Kiemgeld een Nieuwe Tijd
 • Eerste opzet Erfgoedbeleid 2021-2024

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief conceptbeleid voor aardkundig erfgoed (advies van april 2020)

4.3 Mededelingen

Er hebben verschillende projecten vertraging opgelopen door de corona crisis, zodra er ergens ontwikkelingen zijn wordt dit gecommuniceerd.

N.a.v. het wederopbouw project ontbreken de verhalen van Winterswijk nog. De Vereniging Museum heeft al eens een lezing gehouden hierover. R. Brongers gaat R. de Jong hier eens naar vragen . A. Hogeslag geeft aan dat er 19 september 2020 weer een all-history bijeenkomst is. Verder geeft hij aan dat tijdens de monumentendag zijn is er ook gefilmd, wat is hiermee gebeurd? J. Ras gaat dit eens navragen.
H. Kruisselbrink vraagt of dit al bij de historische kringen is neergelegd en geeft aan dat het kenbaar gemaakt moet worden bij de mensen die wel geïnterviewd zouden willen worden. Bijvoorbeeld via de krant of door rechtstreeks contact. T. Brouwer geeft aan dat er gesprekken zijn met verschillende kringen maar dat je de oproep breder uit zou moeten zetten.

H. Donderwinkel deelt mee dat de monumentendag 2020 niet door gaat in de gebruikelijke vorm. De bijdragen van de verschillende gemeenten blijven wel in de pot en er zal in de verschillende regionale weekbladen aandacht worden besteed aan monumenten in de regio. Tevens zitten er nog aan aantal zaken in de pen; waaronder een uitzending via RTV Slingeland en verschillende webinars.

Per januari 2022 gaat de omgevingswet veranderen, dit heeft ook betrekking op de wettelijke basis van de CIE. Er is een procedurele handreiking vanuit de VNG, deze gaat R. Crols mailen aan de CIE. Hij gaat M. van Bleek vragen voor de volgende vergadering om een presentatie van de omgevingswet te geven.
Dit onderwerp kunnen we de volgende vergadering ook met wethouder H.J. Tannemaat bespreken.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Beleidsvisie landschap en biodiversiteit, deze ligt ter inzage t/m 8 juli 2020. L. Keunen en F. van der Ven hebben hier al naar gekeken en F. van der Ven geeft een korte terugkoppeling. Deze is zeer positief, er is veel aandacht voor landschapsontwikkeling en landschapsherstel. Samenvattend is er geen reden om een nieuw advies uit te brengen, er is geluisterd naar het advies van de CIE.
L. Keunen geeft nog aan dat er een duidelijk vierluik gemaakt zou moeten worden van het archeologisch beleid, het aardkundig beleid, het landschapsbeleid en het erfgoedbeleid. Dat versterkt de wederzijdse verbindingen en laat de vier nota’s als vier luiken van één en hetzelfde zien, het erfgoedveld in de leefomgeving. Verschillende andere nota’s worden nu wel genoemd, maar te weinig vanuit een systematisch perspectief. Dit is een punt om met de CIE en de betreffende ambtenaren over door te praten.
A. Hogeslag vraagt zich af wie straks de kwaliteit gaat bepalen en op welke wijze. Deze vraag wordt voorgelegd aan de betreffende ambtenaar.
Tevens wordt er gesproken over het landschapsfonds, i.s.m. WCL en de provincie gaan ze hier naar kijken wat mogelijk is. De CIE blijft hier alert op en komt terug op de agenda.
J. Ras geeft onze bevindingen door aan haar collega, de uiteindelijke realisatie juicht de CIE toe en de CIE wordt graag op de hoogte gehouden van het project.
T. Brouwer heeft ook nog een aantal op- en aanmerkingen over deze beleidsvisie, zij zal dit als zienswijze op de nota gaan indienen.

6. Brief Staten Provinciaal Erfgoedbeleid

Deze brief is ter info en ter kennisgeving, de besluitvorming volgt nog. Het is wachten op de uitgangspositie. De vraag aan de gemeente is hoe kijkt men tegen deze lijn aan en hoe wordt deze opgepakt. De koppeling tussen de gemeente en de provincie ligt er.

7. Toelichting voorlichting Opgave Centrum

Ook dit project is uitgelopen door de coronacrisis en zit nog vrij in het beginstadium. De vraag aan de CIE is of zij zitting willen nemen in het meedenkteam. De vraag is of er een lid/aantal leden van de CIE als adviseur meedenkt en meepraat over de toekomst van en de visie op ons centrum. Hierover wordt gediscussieerd om de juiste positie van de CIE voor ogen te houden. De CIE blijft onafhankelijk. De uitkomst van de discussie is dat we 2 leden afvaardigen aan het meedenkteam. Voorop blijft staan dat de CIE een onafhankelijke positie blijft innemen voor B&W inzake de cultuurhistorie. Deel zullen nemen bij roulatie L. Keunen, H. Kruisselbrink en R. Crols. Dit wordt gecommuniceerd aan de opgaveregisseur G. de Vries met als extra informatie de duidelijke positie van de CIE en wanneer er advies uitgebracht wordt. Afgesproken wordt dat we deze nieuwe positie/rol van de CIE herhaaldelijk blijven evalueren.

8. Concept eerste schets uitvoeringsprogramma Erfgoed 2021-2024

De CIE heeft dit stuk ontvangen met de uitvoeringsagenda en de twee vragen voor de CIE:

 • Worden in het inhoudelijke deel van de nota de onderwerpen benoemd die voor jullie belangrijk zijn, of missen jullie nog een item?
  • R. Crols mist de ontwikkeling na wederopbouw tot ’65.
 • Waar zouden de projecten in het Uitvoeringsprogramma voor 2021-2024 zich op moeten richten?
  • Ook hier past het vierluik van L. Keunen, zoals over gesproken bij het agendapunt Beleidsvisie landschap en biodiversiteit. Op gebied van archeologie komt dit al wel voor met gemeente Winterswijk en Oost Gelre, nog niet met gemeente Aalten. Dit moet voor de toekomst worden aangekaart. In deze nota kun je al wel de verbinding in de tekst maken voor een eerste opstap.

J. Ras neemt deze op- en aanmerkingen mee naar het overleg met de portefeuillehouders op 1 juli 2020.

9. Stand van zaken diverse projecten

Kerkenvisie

Deze was opgeschoven en nu weer opgestart met gesprekken en webinars

Interieurproject

Er is doorlopend geïnventariseerd, ook in de coronatijd. Oost Achterhoek is echt op de kaart gekomen. Er wordt nu gewerkt aan de opzet voor de 2e fase van het project, met o.a. workshops. R. Crols komt de volgende vergadering met de oogst van het interieurproject tot nu toe.

Wederopbouwproject

Er zijn 5 wederopbouw gebouwen/wijken uitgerold. Vanaf 1 juli kan iedereen stemmen.

Project studenten TU Delft

De eindpresentatie is inmiddels geweest, dit was een erg interessante en boeiende presentatie met diverse plannen, ook van dezelfde locaties. De vraag is wat doet de gemeente hiermee?

De voorzitter wil de complimenten maken aan J. Ras over dit project, leuk dat de gemeente Winterswijk dit zo oppakt.

10. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 10 september 2020 om 16.00 uur.
Punten voor de volgende vergadering:

 • Kennismaking wethouder H.J. Tannemaat;
 • M. van Beek presentatie omgevingswet;
 • R. Crols over de oogst van het interieurproject.

11. Rondvraag

Wijkaanpak De Pas:
Op het GKC zijn er zes groepen 3 VWO die mee doen aan “leren in de pas”, naast de reguliere lessen. Deze scholieren leren onderzoeken in de wijk. Bij iedere woning meten ze eerst het erfgoed/geschiedenis inlezen. Nu is er een Plan van Aanpak en na de zomervakantie gaan ze aan de slag in de wijk.

H. Kruisselbrink vraagt of er nog zaken vanuit schouwing buitengebied in 2015 meegenomen moeten worden in de inventarisatie. J. Ras geeft aan dat deze allen op de kwaliteitsatlas staan en al geïnventariseerd zijn. Dit is terug te vinden op de waardekaart karakteristieke gebouwen (RAAP).

14. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng, en wenst iedereen een hele fijn en gezonde zomer toe! De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.