Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 10 september 2020

Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie - definitief

Vergaderdatum: 10 september 2020
Locatie:  kamer 0.28
Aanwezig: R. Brongers (voorzitter), R. Crols, F. van de Ven, L. Keunen, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel, R. de Jong (commissieleden), J. Ras (technisch adviseur), M. Navis (secretaris), A.J. Hogeslag (agendalid), W. Peletier (agendalid), R. Höfkes
Verslaglegging: secretaris
Email secr.: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 16.00 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Ten eerste worden de condoleances overgebracht naar A. Hogeslag met het overlijden van zijn vrouw en aan R. Crols met het overlijden van zijn schoonmoeder. Veel sterkte namens ons allen gewenst.
De agenda wordt besproken en vastgesteld met de gewijzigde volgorde van behandeling.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

Welkom de heer Höfkes.

3. Oogst interieurproject door Marlieke Damstra van het Gelders Genootschap

De vraag van dit project is hoe kunnen we deze historische interieurs behouden. Monumentale bescherming is niet altijd de garantie dat het behouden blijft. Het project heeft als doel de mensen te enthousiasmeren om de historische interieurs te behouden. Mochten er nieuwe aanbevelingen en opmerkingen zijn vanuit de commissie zijn deze altijd welkom. Marlieke komt in de vergadering van oktober graag nog terug om input en ideeën op te halen. De presentatie volgt ook nog per mail.
L. Keunen vraagt of het ook naoorlogse interieurs betreft, aangezien er nu vooroorlogs staat. Dit loopt ook parallel met het wederopbouwproject. Als er nieuwe zaken zijn dan houdt het interieurproject zich aanbevolen.
H. Kruisselbrink geeft aan dat er een boekje is uitgegeven over de ornamenten bovenlichten voordeuren. Is dit ook een onderwerp om te onderzoeken, Marlieke noteert het.

4. Verslag en actielijst vergadering 25 juni 2020

H. Donderwinkel wijst de commissie nog op het artikel in de Achterhoek Nieuws inzake de monumentendag. Aanbevolen om te lezen en te bewaren.
Inzake de ontbrekende verhalen uit Winterswijk in het wederopbouwproject gaat R. Brongers nog in gesprek met R. de Jong en dit punt schuift door naar de volgende vergadering.
Het verslag d.d. 25 juni 2020 wordt doorgenomen en goedgekeurd.

De actielijst wordt doorgenomen. De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 4 (HSF)
 • Actiepunt 5 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 8 (Opmaak adviesbrief/kenmerk ACH)
 • Actiepunt 10 (Presentatie omgevingswet door M. van Bleek)
 • Actiepunt 13 (Excursie ACH)

Overige actiepunten:

 • Actiepunt 6 (Achterhoeks Canon): Staat als agendapunt van deze vergadering, actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 7 (Woning Wamelinkweg 3): Nagevraagd bij St. Hendrik Keizer in Amsterdam, een eventuele aankoop is niet haalbaar voor deze stichting. Een andere optie is om in gesprek te gaan met de nieuwe eigenaar. Joyce pakt dit op, agendapunt wordt aangepast.
 • Actiepunt 9 (Kennismaking wethouder H.J. Tannemaat):Staat als agendapunt van deze vergadering, actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 11 (Handreiking vanuit VNG m.b.t. omgevingswet): Stuk is verzonden via mail, actiepunt vervalt.
 • Actiepunt 12 (Bespreken rol CIE in Opgave Centrum): D.d. 14 september is de kick off van deze opgave, hiervoor is uitnodiging ontvangen en L. Keunen en R. Crols zullen hierbij aanwezig zijn. Punt blijft nog staan op actielijst.

5. Kennismaking wethouder H.J. Tannemaat

De voorzitter heet de wethouder van harte welkom en last een korte voorstelronde in om vervolgens de aangegeven punten met de wethouder te bespreken.

Rol/verwachtingen CIE

- De wethouder geeft aan dat hij de rol van de commissie als positief ziet en geeft de volgende punten mee aan de commissie:

 • Blijf gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • Blijf moeite doen om de cultuurhistorie voor het voetlicht te brengen;
 • Laat maar van jullie horen;
 • Blijf het vooral onder de aandacht brengen.

De commissie zou graag zien dat in de notulen van B&W kort aandacht wordt geschonken aan het ingebrachte advies. Ook wanneer dit niet overgenomen is zien we graag de terugkoppeling met de reden waarom dit zo is besloten. De wethouder geeft aan dat bij deze dit is afgesproken. De commissie gaat nadenken over met welke frequentie het zinvol en functioneel is dat de wethouder aanschuift bij de vergadering.

Welkom borden Gemeente Winterswijk

H. Donderwinkel heeft de vraag waarom dit reeds eerder besproken onderwerp nog nooit in uitvoering is gebracht. Wethouder Tannemaat geeft aan dit uit te zoeken, hij kan zo geen reden bedenken om hier iets tegen te hebben.

Bordjes/verwijzingen/QR-codes op rijksmonumenten en andere monumenten

Wethouder Tannemaat geeft aan dat dit ook een mooi idee is en in de nota staat beschreven. Hij gaat ermee aan het werk. Ook hier komt de opmerking terug als er iets geen doorgang vind dan ontvangt de commissie graag een terugkoppeling hiervan.
H. Kruisselbrink komt met het idee van een digitale speurtocht, deze is er al in een aantal grote steden. Hij zal een voorbeeld sturen naar J. Ras, zij gaat dit verkennen met 100% Winterswijk.
Er wordt gesproken over de verdiencapaciteit voor de eigenaar/boer, in relatie tot de toenemende toeristische waarde van het landschap. F. van de Ven zegt dat de instandhouding van het oude cultuurlandschap door de boeren, belangrijk is: als de boer verdwijnt dan verdwijnt dit landschap ook. Er moet niet alleen gekeken worden naar de verdiencapaciteit van het landschap voor de toeristische sector. De boer moet ook beloond worden voor de instandhouding van het landschap. De wethouder beaamt dit, als wij iets verwachten van de boeren mogen zij dit ook van ons doen. De wethouder spreekt uit dat we dit samen moeten doen.
Voor meer inhoudelijke vragen qua wetgeving over dit punt is het verstandig een keer aan te sluiten bij de CIE Winterswijks Cultuur Landschap. Deze zorgt voor de verbinding tussen diverse partijen/beleidsterreinen.

R. Höfkes (publiek) verlaat op dit moment de vergadering, graag schuift hij nog een keer aan om de gehele vergadering bij te wonen. De secretaris zal hem het vergaderschema mailen.

Suggestie vierluik

L. Keunen geeft aan dat er in de afgelopen vergadering vier mooie nota’s neergelegd zijn, alleen mist de koepel hierboven. Moet dit niet als vierluik gecommuniceerd worden? De wethouder is het hier mee eens, er moet een integraal geheel van gemaakt worden en gecommuniceerd worden. Hij is er een voorstander van om dit ook zo uit te dragen en voort te vertellen, dan heb je zoveel partijen meer. We doen al heel veel samen als gemeente, maar dit kan altijd beter. Dit voorbeeld is hier ook eentje van, het college neemt het mee. Hiervoor is een integraal communicatieplan nodig. R. Brongers stelt voor om de persoon die dit communicatieplan maakt bij de gemeente een keer uit te nodigen voor de vergadering om hier met de commissie over te praten.
De voorzitter bedankt de wethouder hartelijk voor zijn aanwezigheid, we weten elkaar te vinden en laten we elkaar versterken.

6. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen

6.1Ingekomen

 • Beleidsnota Aardkundige waarden in concept vastgesteld d.d. 30-06 van K. Meinderts
 • Aangepaste monumentenbeschrijving Wilhelminastraat, incl. opmerkingen A. Hogeslag
 • Handreiking Adviesstelsel d.d. 30-07-2020 R. Crols
 • Mail met links Vergunningsaanvraag zonneveld Masterweg d.d. 10-08 J. Ras (informatief voor ACH)
 • Aangepaste uitnodiging politiek forum beleidskader aardkundig erfgoed, 3 sept digitaal, M. Hollander
 • Mail van Luuk d.d. 27-08 inz. raadscommissievergadering: Een aantal documenten die wij ter beoordeling hebben gelezen staan de komende raadsvergadering op de agenda (visie natuur en landschap, visie aardkundig erfgoed). Link naar de documenten behorende bij de agendapunten
 • In de vergadering is er voor iedereen een exemplaar concept Erfgoednota beschikbaar om mee te nemen.

6.2 Verzonden

Geen

6.3 Mededelingen

Vereniging Monumentenbelangen en gemeente Winterswijk brengen samen het eerste boekje in een erfgoedreeks uit.
Het eerste boekje is getiteld: ‘De middeleeuwse wortels van Winterswijk’. Het betreft een reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van middeleeuws Winterswijk. Het is de bedoeling dat het boekje begin of half november in de boekhandel verkrijgbaar is. Eind oktober zal het boekje gepresenteerd worden. De onderwerpen voor de volgende uitgaven in de erfgoedreeks zijn op dit moment nog niet definitief vastgesteld.

7. B&W besluiten en agenda’s raadcommissies

-

8. Presentatie Omgevingswet door M. van Bleek

Deze presentatie is gecanceld en wordt verschoven naar de volgende vergadering, hier wordt het item omgeving van monument aan toegevoegd.

9. Achterhoeks Canon door R. de Jong

Het Achterhoeks canon is ooit bedoeld om samen te stellen en te vermelden op www.canonvannederland.nl/gelderland. Hier staan nu een aantal steden op die dit voor hun stad zelf hebben ontwikkeld. Momenteel is er een canon van Winterswijk samengesteld door Ubel Zuiderveld. Dit canon bevat echter 40 items en een canon moet bestaan uit 50 items. Het voorstel is om samen met wat er al ligt en andere publicaties een canon samen te stellen en te publiceren op de betreffende website.
Verantwoordelijk hiervoor zijn een aantal samenwerkende partijen, t.w. Vereniging het museum, de gemeente en 100% Winterswijk. De kartrekker/initiatiefnemer is Vereniging het Museum, R. de Jong neemt dit mee terug naar de Vereniging het Museum en komt hier bij de commissie op terug.

10. Terugkoppeling/stand van zaken Ruwe Diamanten

Er is veel gebruik gemaakt van het stemmen, Winterswijk stond lange tijd aan kop maar heeft uiteindelijk met een klein stemmen verschil, niet gewonnen. De winnaar van de voorgedragen Ruwe Diamanten binnen Winterswijk is geworden de houtzagerij aan de Gosselinkweg 6 in het Woold.
H. Kruisselbrink stelt de vraag of de respons naar tevredenheid is geweest. J. Ras beantwoord dit met een grote JA!. Dit stemt positief voor de werkwijze van het canon volgens H. Kruisselbrink.

De nieuwsbrief “de nieuwe tijd” word verzonden door J. Ras.

11. Agendapunten volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op donderdag 15 oktober 2020 om 19.30 uur.
Punten voor de volgende vergadering:

 • Presentatie M. van Bleek omgevingswet en context monument;
 • Input en ideeën ophalen interieurproject door M. Damstra;
 • Terugkoppeling leden kick off 14 september opgave centrum;
 • Stvz cultuurkwartier

12. Rondvraag

W. Peletier merkt m.b.t. het Vrijheidspark op dat er oorspronkelijk een waterpartij is bedacht voor het raadhuis, deze is er uit gehaald. Welke landschapselementen moeten bewaard blijven?
Dit plan is al in uitvoering en kunnen we helaas niets meer aan doen. De link naar deze plannen wordt door de secretaris via mail aan W. Peletier verzonden.

Eind oktober komt er een nieuw boek uit van W. Peletier genaamd “Kleine monumenten”. De uitnodiging voor deze presentatie volgt via de secretaris.

F. van de Ven voelt zich uitgedaagd in de woorden van de wethouder om ook met ongevraagd advies te komen.

13. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng, en wenst iedereen nog een fijne avond! De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur