Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie CONCEPT 17 december 2020 Digitaal

Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Vergaderdatum 17 december 2020 Locatie Digitaal

Aanwezig R. Brongers (voorzitter), R. Crols, L. Keunen, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink, H. Donderwinkel (commissieleden) J. Ras (technisch adviseur), M. Navis (secretaris), J. Goorhuis
Verslaglegging: secretaris
Email secr.: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 16.00 uur geopend. De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
Als extra agendapunt word toegevoegd het verzoek tot aanwijzing van monument voor de panden aan de Wilhelminastraat 33 en 35 n.a.v. de waarde vaststelling door het Gelders Genootschap.
Punt 6 komt te vervallen, deze bijeenkomst is niet doorgegaan op 14 december. Hier valt nu niets over te melden, L. Keunen en H. Kruisselbrink sluiten weer aan bij de geplande plenaire bijeenkomsten. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.


2. Inventarisatie sprekers publieke tribune


Dhr. J. Goorhuis sluit aan bij deze vergadering, door voorzitter wenst hem van harte welkom.


3. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen


3.1 Ingekomen

 

  • Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ook in ’t Achterhooks!
  • Winterswijks Goud – met uitnodiging voor de informatieavond zaterdag 28 november jl.
  • Bedankkaartjes Gelders Genootschap
  • Webinars historische interieurs eind jan-mrt 2021 (mail R. Crols d.d. 18-12-2020). Opgave webinars kan via link in deze mail.


3.2 Verzonden


- Planning vergaderdata 2021


3.3 Mededelingen


D.d. 17 december is er een mail verzonden naar de CIE met de stand van zaken bezoekerscentrum Steengroeve door de projectleider dhr. B. Dijkerman. Zoals hij al aangeeft is er op zaterdag 28 november jl. een livestream geweest waar onder andere verschillende varianten in gepresenteerd zijn. De CIE wil graag voordat het definitieve ontwerp komt in gesprek met de projectleider, de secretaris gaat een digitaal overleg plannen hiervoor. Voor dit overleg de volgende stukken graag doornemen; Cultuurhistorische Analyse 2012 en eerder uitgebrachte advies van de CIE d.d. 25-11-2019. Deze stukken zijn tijdens deze vergadering via de mail nog eens verstuurd.
De middeleeuwse wortels van Winterswijk’ is de titel van het erfgoedboekje van de gemeente Winterswijk geschrevenen door L. Keunen i.s.m. de Vereniging Monumentenbelangen. Het is het eerste deel in een reeks van erfgoedboekjes met het doel de cultuurhistorische rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek.
H. Donderwinkel stuurt alle CIE leden een exemplaar van dit boekje.


4. Waardesteling Wilhelminastraat 33 en 35, verzoek om aanwijzing monumentenstatus

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Gelders Genootschap.

  • Wilhelminastraat 33

Dit pand was bij herijking al potentieel monument en dusdanig gaaf dat het een plaats verdient op de gemeentelijke lijst. Dit betreft een positief advies.

  • Wilhelminastraat 35

Aan dit pand zijn in de loop der jaren veranderingen aangebracht De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert om het object wel te plaatsen op de lijst van karakteristieke panden maar niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Als aanvulling geeft de commissie aan om door de gemeente een nadere studie te laten uitvoeren naar het gehele gebied Tricot/Wilhelminastraat/Prins Hendrikstraat m.b.t. tot bescherming (van de buitenkant) in bestemmingsplan.
De adviesbrieven worden opgesteld door de secretaris.


5. Omgevingswet n.a.v. presentatie M. van Bleek. Toelichting insteek van de gemeente door J. Ras


Na invoering van de nieuwe omgevingswet komt er hoogstwaarschijnlijk één commissie met daaronder verschillende werkgroepen. Een soort van paraplu CIE Ruimtelijke kwaliteit met hieronder de werkgroepen, o.a. de CIE ACH. F. Zuijdweg (Gemeente Winterswijk) pakt dit op, J. Ras heeft in januari een afspraak met hem hierover. De voorlopige planning is januari 2022 dat het in de raad moet zijn vastgesteld. F. Zuijdweg wordt door de secretaris voor de volgende vergadering uitgenodigd om een toelichting te geven op het proces en wat de CIE hierin kan betekenen.


6. Centrumvisie


Agendapunt is vervallen en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.


7. Vaststellen vergaderdata 2021


Vastgesteld wordt dat de mix van ‘s middags en ‘s avonds vergaderen gehanteerd blijft in 2021. Op een aantal data zijn er leden verhinderd, de data worden aangepast en rondgemaild. De volgende vergadering worden ze dan definitief vastgesteld. Nu al bekende verhindering graag mailen naar de secretaris.


8. Interieurproject


Namens Gelders Genootschap hebben alle betrokkenen bij het interieurproject een bedankkaartje ontvangen. Hierop staat een terug- en een vooruitblik van het project. Het Gelders Genootschap is erg verheugd met hoe het tot nu toe verlopen is. Er zijn al meer dan 150 interieurs onderzocht en volgen er nog 100. Alle artikelen zijn terug te vinden op Erfgoed Oost Achterhoek en Gelders Genootschap. Tevens is het jaarboek Achterhoek Liemers verschenen met dank aan ECAL voor alle foto’s en afbeeldingen. R. Crols biedt alle leden een boek aan. In tegenstelling hetgeen afgesproken in de vergadering liggen deze niet op het gemeentekantoor , maar worden deze met de post naar ieders adres verzonden. Voor 2021 staan er workshops op het programma voor eigenaren, deze data volgen. Van eind januari tot begin maart is er wekelijks een webinair waarbij een interieurspecialist iets vertelt over verschillende onderwerpen. Uitnodigingen met de link hiervoor komen via R. Crols. R. Crols komt nog op terug of dit voor een onbeperkt aantal deelnemers is, dan kunnen we het ook publiceren in Achterhoek Nieuws. Tevens nagaan of we de link op de gemeentewebsite kunnen zetten zodat het naderhand teruggekeken kan worden.
In het najaar van 2021 streven om pop up interieurs op te zetten, hierbij wordt aandacht gevraagd voor interieurs uit de wederopbouwperiode. Tevens wordt er nagedacht over een grote publicatie eind 2022, specifiek voor de Oost Achterhoek. Ideeën voor wandelroutes met app realiseren. Mede door de vele reacties en medewerking wordt het boek aan alle betrokkenen aangeboden namens dit project. Er wordt een soort community opgebouwd om dit onderwerp ook op lange termijn te onderhouden.
Vraag aan R. de Jong om namens Vereniging het Museum mee te denken inzake de pop interieurs, hier loopt al een samenwerking. Er zit ook een link met het project nieuwe tijd en er gaat een SRV-wagen door de achterhoek om verhalen op te halen. R. de Jong stemt volmondig in en gaat hier in mee denken om het in Winterswijk wat lokaler en persoonlijker te maken.


10. Agendapunten volgende vergadering De volgende vergadering is gepland op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 uur.


Punten voor de volgende vergadering:

  • Centrumvisie, toelichting bijeenkomsten door H. Kruisselbrink en L. Keunen;
  • Stand van zaken bezoekerscentrum Steengroeve door B. Dijkerman;
  • Toelichting proces m.b.t. nieuwe omgevingswet per 01-01-2022 door F. Zuijdweg.


11. Rondvraag


R. de Jong geeft aan dat vanuit Vereniging het Museum de link gemist wordt naar de archeologische onderzoeken die in Winterswijk gaan lopen. Vooral voor de continuering willen ze graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen. R. de Jong neemt hierover contact op met K. Meinderts.
R. Brongers geeft aan dat na de ze vergadering de vergoedingsbrieven volgen waarna de vergoeding wordt uitbetaald. L. Keunen merkt op dat op moment je vergoeding krijgt per bijeenkomst en deze niet overeenkomst met wat een normaal uurtarief zou zijn, je het als een vrijwilligersvergoeding mag beschouwen. Bron: regelgeving belastingdienst.
H. Kruisselbrink heeft opmerking voor R. Crols m.b.t. de agenda van 2021 onderwerp scholten goederen, denk dan ook aan Arjen Ligtenbarg. Hij heeft veel kennis van scholten goederen rondom Winterswijk. Is inderdaad bekend en al eerder materiaal van gebruikt. H. Donderwinkel geeft aan dat als het fysiek weer “mag” we hem uit kunnen nodigen op locatie bij de Bataaf.


14. Sluiting vergadering


De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng, en wenst iedereen fijne dagen en een goed nieuwjaar toe. Blijf gezond!! De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur.