Ontwerp beleidsplan aardkundige waarden ter inzage tot en met 11 augustus 2020

Het ontwerp beleidsplan aardkundige waarden ligt ter inzage van 1 juli tot en met 11 augustus 2020.

Winterswijk is een geologisch unicum. Nergens anders in Europa is op zo’n korte afstand van elkaar zo’n diversiteit aan zeer oude bodemlagen vlak aan de oppervlakte te vinden. Gemeente Winterswijk had tot nu geen specifiek beleid voor deze aardkundige rijkdom. We doen te weinig in toeristisch-recreatief opzicht met veel bijzondere en soms zelfs unieke fenomenen in onze bodem. Met het vaststellen van dit beleidsplan en de uitvoeringsagenda gaan we de bijzondere waarden in onze bodem de aandacht geven die het verdient.

Belangrijke elementen

Het op de kaart zetten van Winterswijk als bijzonder landschap willen we bereiken door sterker in te zetten op een betere communicatie over de dragers van ons mooie landschap - de niet-levende natuur. Verder is het behouden en onderhouden van enkele van de meest bijzondere gebieden van belang, net als educatie en het versterken van de mogelijkheden tot beleving.

De voorgestelde beleidslijn is gericht op drie pijlers:

  • De benutting van aardkundig erfgoed als onderdeel van de ‘merkbekendheid’ van Winterswijk;
  • Een zorgvuldige en duurzame omgang met de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk;
  • Een eigen gemeentelijke visie op de wettelijke of planologische mogelijkheden voor een duurzame bescherming van de landschappelijke en aardkundige kwaliteiten in Winterswijk.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda wordt een aantal projecten voorgesteld voor de komende jaren. Deze zijn vooral gericht op publieksbereik, benutting van aardkundige waarden en een betere inbedding van aardkundige waarden in integrale afwegingsprocessen. Veel aardkundige objecten gaan pas ‘leven’ wanneer zij worden voorzien van goede en begrijpelijke informatie over de aard, ouderdom en ontstaanswijze. Dit kan gedaan worden door het plaatsen van informatieborden, door folders of het uitgeven van een boekje gericht op een breed publiek. Zo kunnen aardkundige waarden een bijdrage leveren aan de belevingswaarde van het gebied voor bewoners en bezoekers.

Vragen

Hebt u vragen of wilt u een toelichting dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Inzien

Het ontwerpbeleid met uitvoeringsagenda kunt u vanaf 1 juli tot en met 11 augustus hier inzien. In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna wordt het definitieve beleid met uitvoeringsagenda opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In september neemt de gemeenteraad een besluit.

Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze indienen tot en met 11 augustus 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de het ontwerp beleidsplan Aardkundige waarden te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl onder vermelding van zaaknummer 185191.

U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. U kunt daarvoor een afspraak maken door te mailen naar kmeinderts@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.

Beleidsplan downloaden

Download de Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk (pdf, 5 MB)

Meer informatie

Op de website www.duurzaamwinterswijk.nl vindt u aanvullende informatie over de aardkundige waarden in Winterswijk.